Zehabesha Newspaper No. 99 – PDF

Zehabesha Newspaper No. 99 – PDF

0 Comments

  1. The ሓበሻዎች፣
    ስእሉን ስመለከት፣ ስንቱ ቁጥር የለሹ የስሑል ሚኪኤል የጎንደር ቤተ መንግስት ነገስታት ትዝ አሉኝ፣ በዚያውም ላይ ደግሞ kitsch ተጨምሮለት:: ተስፋ እናድርግ፣ ኢትዮጵያን ከ’kitsch sim የምትገላገልበት ቀን ያመጣላት ዘንዳ….!
    Go get your ቅቤ from Sululta instead of ህፃናትን አሰልፎ ኦባማን ለመኮረጅ ጦጣ ከመምሰል ይልቅ..!
    ያመጣልን ትርፍ ነገር እንኳን የለም፣ ግን ቢያንስ፣ Obama was a good and original crawler!
    የእኛ መፈክርና ተግባራትም መሆን የሚገባው፣ “ከሁሉም ነገራት በፊት በራስ መተማመን ቅድሚያ አለው፣” ነው….! በተለይም ከሌሎች ጋራ ለመግባባት በራስ መተማመን በጣም አስፈላጊነት አለውና…!

Leave a Reply

Your email address will not be published.